Ugur Cooling ... شرکت اوغور سووتما در سال 1954 با تولید ماشین بستنی سازی شروع به فعالیت کرده, امروز در بخش تولید سرد کننده ها بزرگترین گروه شرکتهای ...