تحریم‌های اروپا علیه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت لغو شد. تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت،لغو شد.