شرکت رهط پویا ( لوله های مسی و کاپر نیکل فین دار ) · دویر، شركت( تاسیسات ... هواکش صنعتی - تولید کننده هواکش - اگزاست فن - قیمت هواکش ، فن سانتریفوژ ، فن .... یخ چاوان، شركت( تاسیسات برودتی : سردخانه - تولید ) · دشتی زند، سیدعباس(  ...