موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - نماد: دفرا. الف- زمان و محل ...