طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپكو) - مدیر عامل :آقاي دكتر حسين نجاري. SAPCO (SUPPLYING AUTOMOTIVE PARTS COMPANY). زمینه فعالیت :.