شركت لبنيات كالبر(سهامي عام). زير مجموعه: صنایع غذایی. مدير عامل: لطف اله نايب زاده . مدير R&D: كاوه پور ايمان پرست. استان: مركزی. شهر: اراك ...