14 دسامبر 2016 ... ازمراحل چاپ كتابهاي درسي دوره ابتدايي بازديد بعمل آوردند ... درسی، مجلات رشد و تمامی نسخه‌های روزنامه ایران توسط شرکت چاپ افست، چاپ می‌شود.