رله گذاری کامپیوتری سیستم های قدرت. مترجمین: فرهاد نامداری، محمد بخشی پور | مهر 1395. آموزش مدلهای فیزیکی و هیدرولیکی. مولفین: امیرحمزه حقی آبی، عباس ...