جهت ثبت درخواست شرکت باید مدارک زیر به پارک علم و فناوری فارس تحویل گردد : + فرم تکمیل شده درخواست استقرار در پارک علم و فناوری فارس [ لینک دانلود فرم ]