خدمات چاپ پوستر و سربرگ و سایر امور چاپی به دبیرخانه کنفرانسها ... گروه شرکتهای بین المللی سینا از سال 1380 با تجمیع جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان حوزه ...