17 سپتامبر 2016 ... برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش -شرکت پویا اندیشان علم و صنعت ... کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز; ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶: کنگره ملی ...