باز شدن بیش از حد درب سرد کننده : نسبت به بسته کردن یا تعمیر درب اقدام کنید. ... گرفتگی فضای بین پره‌های کف تبخیر کننده به وسیله یخ و برفک از گرمکن ...