شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي ... نام و نام خانوادگي/ شركت: منصور عمادزاده ( فناوران) ... لواشک گلین کرج- سپیدان شیراز- به بین قم- زرگل آسیا نیشابور- برگه  ...