تحلیل آمار تولید و فروش شرکت. توسعه خدمات دریایی و بندری سینا. | ٣ ﺻ ﻔ ﺣ ﮫ .1. معرفی صنعت. موضوع. حمل. ونقل. یدر. ییا. به. یدل. ل. یتاث. رگذار. ی. آن. قبر. ی. مت.