گلتاش (سهامی عام). زير مجموعه: صنایع شیمیایی. مدير عامل: مهندس حبیب همدانی رجا. مدير R&D: دکتر سید علی فاطمی. استان: اصفهان. شهر: اصفهان ...