فیلم, ویدیو های گروه بهداشتی فیروز. ... ارزشمندی رسالت اجتماعی شرکت فیروز از زبان رئیس جمهور ... مصاحبه تلویزیونی مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز (۴).