بدیهی است هرگونه تغییر در تصمیم حضور این شرکت در نمایشگاه الزاما به صورت کتبی اعلام خواهد شد و در ... نمونه نامه درخواست تعویض کردن سنگ فرش های پیاده رو.