در فصل‌دوم عرضه خشکبار، تولید و صادرات آن در سطح جهانی و عوامل موثراقتصادی و .... موثر بر صادرات شرکت‌های صادراتی خشکبار مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی ...