پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه در بین 61 شرکت تولیدی - صادراتی خشکبار آذربایجان شرقی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و تجزیه و تحلیل داده ها؛ هر سه دسته ...