پس از پخش و جمع آوري پرسشنامه در بين 61 شرکت توليدي - صادراتي خشکبار آذربايجان شرقي که به طور تصادفي انتخاب شده بودند و تجزيه و تحليل داده ها؛ هر سه دسته ...