شماره تلفن, آدرس فروشگاه نماینده شرکت, نام فروشگاه, نام شرکت, نام و نام خانوادگی نماینده ... اهواز کیانپارس خ موحدین شرقی, برگ, بازرگان کالا, حسین ناطقی, 18.