مدیر فروش مجتمع کشت و صنعت شمال از آذر 91 تا فروردین 93 همزمان با شرکت مهنام ... برند غنچه در منطقه تحت پوشش با توجه استراتژی تدوین شده از طریق هیئت مدیره ...