7 مه 2015 ... نام شرکت : صنایع گرماگستر. نام مدیرعامل : میرخان آقازاده ... 021-88762805, : فکس. تهران، خیابان دکتر بهشتی، پلاک 95، کدپستی: 1559617113 ...