7 مه 2015 ... تجمع کارگران سندیکای واحد در پایاینه آزادی . اول ماه مه 1394. 2015 . 1 may. روز جهانی کارگر .