7 مه 2015 ... تجمع کارگران سندیکای واحد در پایاینه آزادی . اول ماه مه ####may. روز جهانی کارگر .