شركت خرمدشت كردستان در زمینه فراوری توت فرنگی و صنایع غذایی با سرمایه گذاری 5/3 ... مجتمع پزشكی آتیلا ارتوپد در زمنه تولید لوازم و وسایل جراحی ارتوپدی با ...