29 سپتامبر 2016 ... خبر ۲ شهریور ۹۵ – نیاز به حداقل ۲۷۰۰ استخدام جدید در خراسان رضوی ... صادرات غیر نفتی باشیم و بتوانیم در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های ..... مشمولین این بند براساس آگهی استخدامی در آزمون شرکت نموده و در بین خود به ...