5 دسامبر 2016 ... در تالار آدریان، موبد نیز شرکت می کند و آفرینگان گهنبار را به یاد هماروانان ... این گونه بود که رستم هر سال یک پوست چرم گاو زرین از شاه کابل به عنوان مالیات می گرفت . ... کیخسرو سابقه حسادت ورزی طوس بر سر تخت شاهنشهی را به یاد داشت و .... و گرامیداشت تیشتر، ایزد باران آور و نوید بخش سال نیک به کشتزارها و ...