18 ژانويه 2017 ... ... شب عباس یمینی شریف · شب عبدالحسین زرین کوب · شب عبدالرحمان عمادی ..... در سال ۱۳۴۸ شمسی و شرکت در تألیف آیین نامه و کتاب جشن سده از سلسله انتشارات انجمن؛. د. ..... و استاد طوس خود جامع و کامل چنین آغاز سخن کرده است: .... درخوان پنجم، رستم به کشتزاری می رسد لگام از سر رخش بر می دارد و او را برای چرا رها می ...