امیر تشکری کیا. شرکت/ سازمان : تعاونی آوای اروند; تلفن محل کار : ۵۳۵۲۲۲۹۴; تلفن همراه : ۰۹۱۶۶۳۰۱۰۷۱ .... شرکت/ سازمان : آریا دیزل اروند; محل سکونت : ۰۶۱-۵۳۵۰۷۶۴۱.