یکی از گواهینامه های بین المللی اخذ شده شرکت الماس نشان گواهینامه ISO ... ASTA ( انجمن آژانسهای مسافرتی آمریکا) بزرگترین انجمن پیشتازان مسافرتی در جهان می باشد.