اسنادی که در اختیار ۸صبح قرار گرفته نشان می‌دهد که شرکت هوایی آریانا به .... که در هنگام پرواز بوینگ ۷۳۷ آریانا از کابل- مشهد، بخش امنیت ایران در هواپیما دیده شده‌اند.