بيانيه مأموريت شركت پخش بين المللي محصولات بهروز نيك فلسفه ما بر اين باوريم كه تكامل انسان , از ارزشمندترين هدف هاي تمدن است و بهداشت ، سلامتي و رفاه مي تواند ...