5 دسامبر 2016 ... ... ترانزیتی، مربوط به یک شرکت حمل و نقل بین المللی از دادسرای استان قم ... جداگانه ای در حوالی ورامین و پاکدشت دستگیر و به دادسرا معرفی شدند.