نایلون سپید. پروژه شرکت لبنیات و بستنی چوپان. رستوران های زنجیره ای هانی. ایراکن. پرورش گل خادم. شرکت مدیریت برق دماوند. شهرداری پاکدشت. اداره برق پاکدشت.