توجه : فرم ذیل بصورت نمونه و جهت آشنایی وام گیرنده از گواهی کسر از حقوق می باشد. هر اداره / سازمان / شرکت یا موسسه فرم مخصوص به خود را دارند به شرطی که در چارچوب متن ذیل باشد برای صندوق قابل قبول خواهد بود. ... موضوع : معرفی آقا / خانم .............. جهت ...