14 سپتامبر 1992 ... فصل دوم - چگونگی ادغام شرکتهای تعاونی ‌ماده 8 - مطابق ماده (53) قانون، ... و هیأت تصفیه شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلفند بی‌درنگ پس از ثبت انحلال، ...