16 نوامبر 2016 ... کارخانه های سیمان افتخار صنعت و تولید استان هستند ... توانسته به جایگاه خوب و شایسته ای برسد و دولت نیز از صنایع پویا و فعال حمایت می کند. ... بهره برداری درست از معادن، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، شکوفا کردن فعالیتهای ...