ورزش و جوانان شوش در بازی اول مغلوب شکوفا صنعت پویا کرمان شد اما در بازی دوم ... دو کشور در تاریخ #### لغایت #### در شهرستان بندعباس شرکت نماید.