ورزش و جوانان شوش در بازی اول مغلوب شکوفا صنعت پویا کرمان شد اما در بازی دوم ... دو کشور در تاریخ 91/12/17 لغایت 91/12/20 در شهرستان بندعباس شرکت نماید.