21 آوريل 2015 ... شرکت های عضو انجمن · آمار ... تمام كارخانه هاي خودروسازي و قطعه سازي در جنوب انگلستان واقع شده اند . تا 2040 هيچ خودروسازي در ... در اين راستا سرمايه گذاري صرف در r&d مطرح نبوده تقويت بنگاه هاي كوچك SMEs مد نظر است . تنها يك سوم ...