27 دسامبر 2016 ... به یکنفر انباردار با تجربه جهت کار در شرکت سیرنگ (کیک و کلوچه) واقع ... و کارشناس الکترونیک در شرکت تولیدی سیستم های روشنایی در مشهد