20 ژوئن 2016 ... صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان ... است ، دارايي ثابت شرکت ماهتاب گستر کارمانيا و صنايع روي کرمان و ...