MPLS یک بستر ارتباطی خصوصی است که توسط شرکت فراهوش ارائه میگردد.