شرکت صنایع بسته بندی مبتکران فجر گلستان در سال ۱۳۹۳ به منظور تامین بخشی از نیازهای کارتن و ورق کشور در زمینی به مساحت ۴۱۰۰۰ متر مربع ، که ۱۳۴۰۰ متر ...