آقای مهندس محمدرضا طبیب زاده. (APEC)عضو هیات مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی. سخنران 2016 سخنران 2017 شورای سیاست گذاری  ...