شرکت هایی که قصد ثبت نام در سامانه مدیریت قراردادها را دارند توجه فرمایند در هنگام ... اطلاعات ثبتی شهرداری مرکزی اهواز جهت ارائه به نهادها و ارگانهای ذیربط عبارتند از:.