شرکت صدف سمنان : ماموریت اصلى ما این است که ماده معدنى مورد نیاز هر مشترى را به گونه اى فراهم نماییم که قابلیت اطمینان و کیفیتى بالاتر از سایر رقبایمان در ایران  ...