عموما در بخش معدن اصطلاحی وجود دارد که سرمایه گذاری در بخش معدن یعنی ریسک بالا ولی این ... واحد روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی معدن پویان پیشگام ایساتس ...