دفتر مرکزی و پژوهشکده: یزد خیابان سلمان فلرسی کوچه ی شماره 49 شرکت معدن پویان پیشگام ایساتیس. تلفکس: 035-36229593. ارتباط مستقیم با مدیریت.