دانشنامه علم و فناوری ایران زمین. ... تبلیغات. برای ثبت نام در دانشنامه ابتدا استان خود را انتخاب نمایید. از کدام استان شرکت می کنید ؟ البرز کرج. ورود به دانشنامه.