18 ژانويه 2017 ... در نشست مشترک مسئولان شعبه بانک ایران زمین و بیمه آرمانِ اصفهان، مسائل ... در ادامه پس از مرور خلاصه گفته های شرکت کنندگان در میزگرد، مشروح ...